مقاله شبکه حسگر بیسیم

مقاله کارشناسی شبکه حسگر بیسیم

در اين پايان نامه تعدادي از مسائل اساسي شبكه ها ي حسگر بي سيم مطرح گرديده و با هدف بهبود پارامترهاي کيفيت سرويس اين مسائل با استفاده از آتوماتاهاي يادگيرسلولي حل گرديده اند.

ابتدا مسئله پوشش محيط در شبكه هاي حسگر را با استفاده از غير فعال نمودن نودهاي غير ضروري و فعال نگه داشتن بهينه نودها حل مي گردد. تا در مصرف انرژي صرفه جويي به عمل آمده و عمر شبکه افزايش يابد و بدين ترتيب به چند پارامتر کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر به طور همزمان توجه مي گردد. سپس به مسئله خوشه بندي در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهاي يادگير, شبکه هاي حسگر به گونه اي خوشه بندي مي شوند که انرژي به صورت يکنواخت در شبکه بمصرف رسيده وعمر شبکه  افزايش يابد. بنابراين در اين روش خوشه بندي معيارهاي کيفيت سرويس انرژي و طول عمر شبکه مد نظر قرار مي گيرند. و بعد از ان با استفاده از آتوماتاهاي يادگير يک روش تجميع داده هاي محيط حسگري پيشنهاد مي گردد که در مصرف انرژي شبکه صرفه جويي به عمل آورده و عمر شبکه را افزايش مي دهد ولذا به معيارهاي  انرژي شبکه, طول عمر و تعداد نودهاي فعال توجه مي گردد.

فهرست مطالب مقاله

1-   مقدمه

1-1-   شبكه هاي حسگر بي سيم

1-1-1-   مسائل مطرح در شبکه هاي حسگر بي سيم

1-1-2-   پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم

1-1-3-   خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم

1-1-4-   تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر

1-2-   کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم

1-2-1-   کيفيت سرويس در شبکه هاي حسگر بي سيم

1-2-2-   کيفيت سرويس در شبکه هاي داده اي سنتي

1-3-  آتوماتاي يادگير

1-3-1-   آتوماتاي يادگير

1-3-2-   معيار‌هاي رفتار اتوماتاي يادگير

1-3-3-   الگوريتمهاي يادگيري

1-3-4-   آتوماتاي يادگير با عملهاي متغير

1-4-   آتوماتاي يادگير سلولي

1-4-1-   آتوماتاي سلولي

1-4-2-   آتوماتاي يادگير سلولي

1-5-   اهداف پايان نامه و ساختار آن

2-   پوشش محيط در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگيرسلولي

2-1-   مقدمه

2-1-1-   اشكال مختلف طراحي

2-2-  دسته بندي مسائل پوشش در شبکه هاي حسگر

2-2-1-   پوشش ناحيه اي

2-2-2-   پوشش نقطه اي

2-2-3-   پوشش مرزي

2-3-  روش پوشش CCP

2-3-1-   فرضيات مسئله

2-3-2-   تشريح روش

2-4-  حل مسئله پوشش(k-پوششي ) با استفاده از آتوماتاهاي يادگير

2-4-1-   فرضيات و مدل مسئله

2-4-2-   روش تشخيص افزونه بودن نود حسگر

2-4-3-   شبيه سازي

2-5-  جمع بندي

3-   خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي

3-1-  مقدمه

3-2-  کارهاي انجام شده

3-2-1-   پروتکل خوشه بندي LEACH

3-2-2-   پروتکل خوشه بندي HEED

3-3- خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بي سيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير

3-3-1-   روش خوشه بندي پيشنهادي

3-3-2-   شبيه سازي

3-4-  جمع بندي

4-   تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي

4-1-   مقدمه

4-2-  كارهاي انجام گرفته

4-3-  تجميع داده ها در شبكه هاي حسگر با استفاده از اتوماتاهاي يادگير

4-3-1-   بيان مسئله و مفروضات آن

4-3-2-   تشريح روش پيشنهادي

4-4-  شبيه سازي

4-4-1-   ازمايش اول

4-4-2-   ازمايش دوم

4-5-  جمع بندي

5-   نتيجه گيري

6-   پيوست الف: شبكه هاي حسگر بي سيم

6-1-   تاريخچه شبكه هاي حسگر

6-2-  ساختار هر گره حسگر

6-2-1-   اجزاء دروني يک گره حسگر

6-2-2-   محدوديتهاي سخت افزاري يک گره حسگر

6-3-  پشته پروتکلي

6-4-  مزاياي شبکه هاي حسگر بيسيم

6-5-  کاربردهاي شبکه هاي حسگر بيسيم

7-   پيوست ب:آتوماتاي يادگيرسلولي

7-1-   تاريخچه آتوماتاي يادگير

7-2-  معيار‌هاي رفتار اتوماتاي يادگير

7-3-  آتوماتاي يادگير با عملهاي متغير

7-4-  آتوماتاي يادگير تعقيبي

7-5-  آتوماتاي يادگير سلولي (CLA)

7-6-  آتوماتاي يادگير سلولي باز(OCLA)

7-7-  آتوماتاي يادگير سلولي ناهمگام (ACLA)

8-   پيوست ج: شرح نرم افزار jsim و پياده سازي الگوريتمهاي پيشنهادي با آن

8-1-  مقدمه

8-2-  شبيه ساز jsim

8-3- پياده سازي الگوريتم خوشه بندي پيشنهادي

8-4-  پياده سازي الگوريتم پوشش پيشنهادي8

مراجع

تعداد صفحات : 191

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =

logo-samandehi