شبیه سازی شبکه

شبیه سازی Annealing Simulated مؤثر برای مسئله حداکثر رساندن تأثیر در شبکه های اجتماعی آنلاین

شبیه سازی Annealing Simulated مؤثر برای مسئله حداکثر رساندن تأثیر در شبکه های اجتماعی آنلاین …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی الگوریتم هاي ژنتيکي پويا براي مسئله خوشه بندي متعادل بار پويا در شبکه هاي ادهاگ موبايل

شبیه سازی الگوریتم های ژنتیکی پویا برای مسئله خوشه بندی متعادل پویا بار در شبکه …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی الگوریتم تشخیص همپوشانی جوامع بر اساس قدرت لبه

شبیه سازی الگوریتم تشخیص همپوشانی جوامع بر اساس قدرت لبه   ویژگی های این مجموعه …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی جستجو برای بهبود لبه های تصویر و تشخیص الگوریتم بر پایه …

شبیه سازی جستجو برای بهبود لبه های تصویر و تشخیص الگوریتم بر پایه شبکه عصبی مصنوعی

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی الگوریتم های ژنتیکی پویا برای مسئله خوشه بندی متعادل پویا بار در شبکه های ادهاک موبایل

شبیه سازی الگوریتم های ژنتیکی پویا برای مسئله خوشه بندی متعادل پویا بار در شبکه …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای شبکه های …

شبیه سازی الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای شبکه های حسگر بیسیم در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل مسیر یابی ترکیبی و انتخاب ناحیه پایدار برای شبکه های حسگر بیسیم

شبیه سازی پروتکل مسیر یابی ترکیبی و انتخاب ناحیه پایدار برای شبکه های حسگر بیسیم در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل قدرت کارآمد جمع آوری اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم WSN

شبیه سازی پروتکل قدرت کارآمد جمع آوری اطلاعات در شبکه های حسگر بیسیم WSN در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی کشف گره های سیبیل در شبکه های VANET در NS2

شبیه سازی کشف گره های سیبیل در شبکه های VANET در NS2

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل متوسط کنترل دسترسی تطبیقی قابل اعتماد برای شبکه های …

شبیه سازی پروتکل متوسط کنترل دسترسی تطبیقی-قابل اعتماد برای شبکه های بیسیم سطح بدن در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی ارزیابی و مقایسه عملکرد انواع دیگری از پروتکل DEEC در شبکه های حسگر بیسیم

شبیه سازی ارزیابی و مقایسه عملکرد انواع دیگری از پروتکل DEEC در شبکه های حسگر بیسیم در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل مسیریابی هوشمند انرژی کارآمد خواب/بیدار آگاه برای …

شبیه سازی پروتکل مسیریابی هوشمند انرژی کارآمد خواب/بیدار آگاه برای شبکه های حسگر بی سیمWSN در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی مکانیزم بهینه سازی انرژی به وسیله حذف حفره های انرژی در شبکه حسگر بی سیم

شبیه سازی مکانیزم بهینه سازی انرژی به وسیله حذف حفره های انرژی در شبکه حسگر بی سیم در MATLAB

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل مسیر یابی چند گامه انرژی آگاه مبتنی بر دروازه برای …

شبیه سازی پروتکل مسیر یابی چند گامه انرژی آگاه مبتنی بر دروازه برای شبکه های حسگر …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل انتخاب ناحیه پایدار انرژی کار آمد برای خوشه بندی شبکه های …

شبیه سازی پروتکل انتخاب ناحیه پایدار انرژی کار آمد برای خوشه بندی شبکه های حسگر …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی مقاله طرح انتقال انرژی تطبیقی در شبکه های حسگر بیسیم

شبیه سازی مقاله طرح انتقال انرژی تطبیقی در شبکه های حسگر بیسیم در MATLAB ویژگی …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی تشخيص حملات در شبكه حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك

شبیه سازی تشخيص حملات در شبكه حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك در MATLAB …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی يك روش موقعيت‌يابي در شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از …

شبیه سازی يك روش موقعيت‌يابي در شبكه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از الگوريتم‌هاي ژنتيك در …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل طرح جایگزینی سرخوشه کارآمد و انتقال توان دو سطحی در …

شبیه سازی پروتکل طرح جایگزینی سرخوشه کارآمد و انتقال توان دو سطحی در شبکه های …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل طرح خوشه بندی پیشرفته توزیع انرژی کارآمد به منظور …

شبیه سازی پروتکل طرح خوشه بندی پیشرفته توزیع انرژی کارآمد به منظور افزایش طول عمر …

توضیحات بیشتر »